Dugoročni planovi

Od izuzetnog značaja za razvoj poslovne ideje ili projekta je i definisanje dugoročnih planova poslovanja: kako želite da vas klijenti vide na tržištu, na koji način želite da budete prepoznati, koji je krajnji cilj vašeg poslovanja.

Na primer: Biti prepoznat kao kvalitetan proizvođač, sa kontinuiranom dostavom, konkurentnog kvaliteta i cene; proširiti poslovanje na inostrana tržišta.


Dugoročni planovi - ErsteZnali

Pametni ciljevi

Da biste uspešno formulisali svoj cilj, on mora da ispunjava određene kriterijume, ondosno trebalo bi bude “pametan” ― SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant,Timely). Ukratko, vaš cilj treba da bude: 


Specifičan ― da znate šta tačno želite da ostvarite i u kojoj meri,

Merljiv ― da možete da vodite evidenciju o progresu i meri ostvarenosti cilja,

Ostvariv ― da ste u stanju da dostignete cilj, s obzirom na materijalne i ljudske kapacitete vaše firme,

Relevantan ― da je cilj od značaja za vas i vaše kupce u datom trenutku i

Vremenski određen ― da vežete ostvarenje cilja za određeni vremenski period.

Opišite šta je sve potrebno uraditi da bi se vaši razvojni planovi realizovali, šta je potrebno nabaviti ili finansirati, koliko će vam sredstava biti potrebno za to i na koji način ćete ih obezbediti. Takođe predstavite i dinamiku realizacije investicije.

Ako niste već, razmislite sada o formulisanju misije i vizije, sad ste već dovoljno promišljali o svrsi i dugoročnosti svojih poslovnih aktivnosti:

Dugoročni planovi - ErsteZnali


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!