PRAVILA KONKURSA „ERSTEZNALI NAGRADNI KVIZ“

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA

Organizator konkursa je Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, 21000 Novi Sad, PIB: 101626723; MB:08063818 (u daljem tekstu: „Organizator“) koji obavlja bankarske poslove i pruža platne usluge u skladu sa ovlašćenjem izdatim od strane Narodne Banke Srbije (NBS), i koji je upisan u Registar poslovnih banaka koji vodi NBS.

NAZIV I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „ErsteZnali nagradni kviz“ (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se priređuje u svrhu promovisanja programa finansijske edukacije ErsteZnali, a u sklopu obeležavanja Svetskog dana štednje – 31. oktobra.

PRAVO UČEŠĆA

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane. ErsteZnali nagradni kviz biće objavljen na profilima Organizatora na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

TRAJANJE KONKURSA

Konkurs se održava u periodu od tri nedelje, od 10.10.2019. počev od 00:01 časova do 30.10.2019. godine zaključno sa 10:00 časova.

KAKO UČESTVOVATI?


Za učestvovanje u Konkursu, potrebno je da Učesnici pristupe platformi ersteznali.rs, registruju se i odigraju jedan od kvizova znanja dostupnih na platformi, na kursu „Štednja“ Svima koji nisu registrovali svoj nalog na platformi ersteznali.rs biće omogućeno da pregledaju ceo sadržaj. Samo registrovani korisnici imaju pristup kvizovima znanja dostupnim na platformi, i time samo registrovani korisnici mogu učestvovati u konkursu, pratiti progres i takmičiti se sa ostalim učesnicima.

ODABIR I OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA


Na svakih sedam dana, sredom (16, 23, 30. oktobar) u 10:00 časova pravi se presek za tu nedelju i biraju se tri pobednika Konkursa za tu nedelju na osnovu pozicioniranja na rang listi, koja se formira na osnovu tačnih odgovora na deset ponuđenih pitanja, gde se ukupan rezultat dobija tako što se za svaki tačan odgovor dobija broj bodova u zavisnosti od vremena potrebnog za odgovor. Odabir pitanja iz baze pitanja je nasumičan. Maksimalan broj bodova na svakom kvizu je 1000. Kviz je moguće ponoviti neograničeno puta. Rang lista je dostupna i vidljiva svima na platformi ersteznali.rs. Ukoliko bude više Učesnika sa istim brojem bodova, u obzir se uzima prvo broj pokušaja za ostvarenje maksimalnog rezultata, a potom i prosečan broj poena po pokušaju. Ukupno će, prema trajanju Konkursa, biti izabrano 9 pobednika (svake nedelje po 3). Organizator će u sredu, u do 14 časova proglasiti pobednike za tu nedelju objavom njihovih korisničkih imena na profilima Organizatora na Facebook-u i Instagramu. U slučaju da dva ili više Učesnika koji ostvare pravo na nagradu imaju isti rezultat, svi isto rangirani Učesnici dobijaju nagradu.

URUČIVANJE NAGRADA DOBITNICIMA

Preuzimanje nagrade: Dobitnici će biti kontaktirani od strane Organizatora. Nagrade će se uručivati u filijalama Organizatora za koje se dobitnici izjasne da im najviše odgovaraju za preuzimanje nagrada. Dobitnici nagrada će prilikom izjašnjavanja o mestu preuzimanja nagrade po svom izboru navesti podatak koji će omogućiti njihovu bližu identifikaciju prilikom preuzimanja nagrade (ime i prezime, broj lične karte ili pasoša) Tako dobijeni podaci biće korišćeni isključivo u cilju identifikacije dobitnika prilikom preuzimanja nagrade i neće se koristiti u druge svrhe, a biće obrisani kad i ostali prikupljeni podaci. Ukoliko dobitnik odbije da preuzme nagradu ili da dostavi podatak koji je neophodan u cilju bliže identifikacije dobitnika, nagrada će biti dodeljena sledeće rangiranom Učesniku. Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora.Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile, niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

NAGRADE

Na Konkursu će se dodeliti broj nagrada srazmeran broju učesnika sa najvećim rezultatom za svaku nedelju Konkursa, i to: 9 „JBL Go 2“ bežičnih zvučnika, odnosno svake nedelje trajanja konkursa po 3 kom. 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Učestvovanjem u Konkursu Učesnici su saglasni da njihovi podaci o ličnosti budu obrađivani i prikupljani od strane Organizatora Erste Bank A.D. Novi Sad, kao Rukovaoca podacima o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) a na način bliže regulisan Pravilima privatnosti platforme, koje možete pročitati na adresi politika privatnosti.

Prikupljanje, obrada i zaštita prikupljenih podataka o ličnosti Učesnika, vrši se, od strane Rukovaoca podacima, u skladu sa zakonskim načelima obrade, u svrhu sprovođenja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno da se ostvari ta svrha. Podaci se čuvaju u okviru zaštićenih baza/evidencija koje su u vlasništvu Rukovaoca, na teritoriji Republike Srbije, za sve vreme dok postoji svrha obrade (realizacija Konkursa, uručenje nagrada, zaštita od pravnih radnji usmerenih ka Rukovaocu) ili do opoziva pristanka na obradu od strane Korisnika nakon čega se brišu u skladu s Zakonom. Opoziv pristanka možete poslati putem emaila, kroz kontakt formu Platforme ili na email lica za zaštitu podataka o ličnosti dpo@erstebank.rs.

Za potrebe konkursa, koristiće se i obrađivati sledeći podaci Registrovanih Učesnika: korisničko ime, mesto boravka, godina rođenja, e-mail adresa, dok se za potrebe konkursa korisnicima koji nisu registrovani na platformi može obrađivati isključivo njihova IP adresa u cilju analize posećenosti veb stranice i unapređivanja korisničkog iskustva. Rukovalac podacima o ličnosti u konkretnom slučaju se obavezuje da će preuzeti odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom, kao i sve potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima. ili lično na šalteru Banke ili u komunikaciji sa službenikom Banke koji Vas je kontaktirao. Pri tome, imate pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti i pravo da zahtevate ispravku, ažuriranje, brisanje podataka, ograničenje obrade, pravo na prenosivost Vaših podataka drugom rukovaocu, pravo na prigovor na obradu i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku.

ODRICANJE OD JEMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga veb-sajt hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornim za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja platforme ersteznali.rs radi učestvovanja u Konkursu.