PRAVILA KONKURSA „ERSTEZNALI NAGRADNI KVIZ“

NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI PODACI O ORGANIZATORU KONKURSA


Organizator konkursa je Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, 21000 Novi Sad, PIB:101626723; MB:08063818 (u daljem tekstu: „Organizator“) koji obavlja bankarske poslove i pruža platneusluge u skladu sa dozvolom Narodne banke Srbije (NBS).


NAZIV I SVRHA KONKURSA


Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom „ErsteZnali nagradni kviz“ (u daljem tekstu: Konkurs).Konkurs se priređuje u svrhu promovisanja programa finansijske edukacije ErsteZnali, a u sklopuobeležavanja Međunarodnog dana obrazovanja – 24. januara.


MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA


Facebook konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.


TRAJANJE KONKURSA


Konkurs se organizuje na zidu Facebook strane, u periodu od 24.01.2020. do 26.01.2020. Svi zainteresovani učesnici će moći u pomenutom vremenskom periodu da učestvuju u konkursu objavljivanjem slike i komentara na Facebook zidu, na objavi koje je namenjene za to.


PRAVO UČEŠĆA


U nagradnom konkursu može učestvovati svako punoletno lice koje ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije.

Konkurs će biti dostupan na zvaničnoj Facebook stranici ErsteBanke - (u daljem tekstu: Facebook strana). 15 učesnika po brzini odgovaranja i po izboru stručnog žirija će dobiti priliku da osvoje poklon.

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji Facebook konkursa, kao ni članovi užih porodica ovih lica.

Učestvovanje sa lažnih profila je zabranjeno.


MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA


Zainteresovani korisnici treba da prate Facebook stranu „Erste Banka Srbija“ i postave fotografiju i komentar na objavi namenjenim za to, prema instrukcijama datim u objavi.

Svaka osoba može da sa jednom fotografijom i komentarom učestvuje u nagradnom konkursu.


ROK I POSTUPAK ZA PROGLAŠAVANJE POBEDNIKA


Rok za proglašavanje pobednika je do 3 dana od završetka konkursa.

Kriterijumi za pobednike konkursa su tačnost i brzina odgovora na pitanje postavljeno u predmetnom postu.

Pobednici se proglašavaju putem Facebook posta, gde se korisnici taguju i gde im se naglašava da se jave u inbox strane, gde je potrebno da ostave sledeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, broj telefona, kako bi se korisnik kontaktirao radi dobijanja nagrade.


ROK ZA POČETAK PREUZIMANJA NAGRADE


Rok za početak preuzimanja nagrada je 10 dana od objavljivanja dobitnika. Nagrade će se ličnopreuzimati na adresi Organizatora ili putem preporučene pošiljke.

Ukoliko se dobitnik ne javi Organizatoru u roku od 10 dana od proglašenja pobednika - gubi pravo nanagradu.

U slučaju da dobitnik iz bilo kog razloga odbije poklon, ili ga Organizator, iz bilo kog razloga ne možekontaktirati koristeći kontakt podatke koje mu je dobitnik dostavio, Organizator neće biti u obavezi da mudodeli nagradu. Organizator neće biti odgovoran za slučaj da je dobitnik dao pogrešne lične podatke.


NAGRADA


Petnaest (15) učesnika, rangiranih po tačnosti i brzini odgovora, će dobiti priliku da osvoje poklon. Nagrade za 15 korisnika su: 3 JBL GO2 zvučnika, 5 knjiga „Startup način“ i 7 knjiga „Čuvari zmajevogblaga“. Organizator zadržava pravo da sastavi poklon paket po svom izboru.

Dobitnici nagrada će prilikom izjašnjavanja o mestu preuzimanja nagrade navesti podatak po svom izboru koji će omogućiti njihovu bližu identifikaciju prilikom preuzimanja nagrade (ime i prezime, broj lične karteili pasoša). Tako dobijeni podaci biće korišćeni isključivo u cilju identifikacije dobitnika prilikom preuzimanja nagrade i neće se koristiti u druge svrhe, a biće obrisani kad i ostali prikupljeni podaci.


SPREČAVANJE PREVARA


U slučaju da organizator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisniciće bez upozorenja biti diskvalifikovani.

Ukoliko organizator utvrdi da postoje indicije o bilo kakvim prevarnim radnjama, zadržava pravo da:takmičara isključi iz daljeg takmičenja i poništi odluku o dodeli nagradePrimeri prevarnih radnji sa posledicama opisanim gore su (ne ograničavajući se samo na iznete):otvaranje višestrukih naloga od strane jednog učesnika i manipulacija istim.


ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Prijavljivanjem za učešće u Facebook konkursu učesnici prihvataju u celosti ova Pravila koja ćeučesnicima biti dostupna u okviru platforme ErsteZnali. Dobitnici nagrada slanjem svojih podataka dajupristanak za obradu ličnih podataka u skladu sa ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl.glasnik RS", br. 87/2018).

Prikupljanje, obrada i zaštita prikupljenih podataka o ličnosti Učesnika, vrši se, od strane Rukovaocapodacima (Erste banka a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 5, Novi Sad), u skladu sa zakonskimnačelima obrade, u svrhu sprovođenja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno da se ostvari tasvrha a najduže jednu godinu od dana okončanja konkursa. Podaci se čuvaju u okviru zaštićenihbaza/evidencija koje su u vlasništvu Rukovaoca, na teritoriji Republike Srbije, za sve vreme (najdužejednu godinu od dana okončanja konkursa) dok postoji svrha obrade (realizacija Konkursa, uručenjenagrada, zaštita od pravnih radnji usmerenih ka Rukovaocu) ili do opoziva pristanka na obradu od straneKorisnika nakon čega se brišu u skladu s Zakonom. Opoziv pristanka i prigovor na obradu možete poslatiputem emaila, kroz kontakt formu Platforme ili na email lica za zaštitu podataka o ličnosti dpo@erstebank.rs. Više informacija o zaštiti podataka o ličnosti koje vrši Rukovalac podacima možetevideti na sledećem linku Erstebank - Zaštita privatnosti.


PREKID KONKURSA


Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putempisanog obaveštenja na Facebook strani - Erste Banka Srbija.


ODRICANJE OD JEMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba, ili subjekt uključen u pružanje usluga veb-sajthostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornim za bilo kakvedirektne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled korišćenja ilinemogućnosti korišćenja platforme ersteznali.rs radi učestvovanja u Konkursu.