Akcije

Znate ono „A.D.“ u nazivu kompanije? E, to je skraćenica od „akcionarsko društvo“.

Kompanije, naime, mogu da imaju jednog vlasnika, ili njih nekoliko, ili mnoštvo vlasnika. 

Vlasništvo je predstavljeno putem posedovanja akcija. Ako kompanija ima jednog vlasnika, taj poseduje sve akcije te kompanije, tj. ima 100% akcija. Kada je vlasnika više, njihovo vlasništvo je raspoređeno u nekoj srazmeri, kao odgovarajući procenat ukupnog broja akcija. Pera ima 50% akcija, Mika 30%, a Žika 20% od ukupno 100% akcija kompanije „PMŽ A.D.“. Njih trojica čine skup akcionara, vlasnika akcija kompanije. 

Ako bi sutra Persa kupila Perine akcije, akcionare, tj. vlasnike bi činili Persa, Mika i Žika. 

Akcije - ErsteZnaliAkcije, dakle, označavaju vlasništvo te spadaju u vlasničke hartije od vrednosti.

Još par zaključaka i informacija o akcijama:

Prihod od akcija se ostvaruje na više načina, a dva glavna su:

#minirečnik

dividenda - deo profita kompanije koji dobija vlasnik akcije

Persa će, tako, u godini u kojoj kompanija ostvari profit i odluči da isplati dividende, dobiti ukupno 50% profita koji će biti isplaćen, Mika 30%, a Žika 20%.

Pošto smo akcije okarakterisali kao vlasničke hartije od vrednosti, slutimo da obveznice imaju neku drugu karakteristiku, koja ih odvaja od akcija. I dobro slutimo. 

Obveznice su dužničke hartije od vrednosti. Evo šta to znači. 


SPREMITE SE!

Na korak ste od početka testa!

Da biste postigli što bolji rezultat potrebno je da tačno odgovorite na što više pitanja.

Za svako pitanje imate 30 sekundi za odgovor.

Želimo vam puno sreće!

Započni test
Prijavi se i testiraj svoje znanje!